Clavis 에너제틱 팔찌 ProductCode: 1568

  • $199.99
  • 클라비스 에너제틱 팔찌 1개 구입시 팔찌 1개 무료증정

구입제품
선물
Qty

Back원적외선 + 활성탄 + 영구자석 3 in 1 파워칩


            

   자석원광성      Nd2Fe14B 영구자석     게르마늄(Ge)
                  
음이온            원적외선           활성탄